Käyttöehdot

Tällä sopimuksella sovitaan KukaTekee -palvelun käyttöehdoista palveluntuottajan ABCnet Oy:n ja palvelun käyttäjän välillä.

Palveluntuottaja

ABCnet Oy, KukaTekee
Luvakuja 16, 21260 Raisio, Suomi
Y-tunnus 0925979-9

Palvelun käyttäjä

KukaTekee -palveluun kirjautunut oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai Y-tunnuksella toimiva yritys

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

• Palvelun tuottaja ABCnet Oy toteuttaa KukaTekee -palvelut https://kukatekee.fi osoitteessa (myöhemmin ”Kukatekee.fi” ja ”KukaTekee”).
• Palvelun käyttäjä on KukaTekee toimija hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitovaksi kirjautumalla KukaTekee -palveluun. KukaTekee -palveluun kirjautuva toimija harjoittaa luonnollisena henkilönä tulonhankkimistoimintaa ilman Y-tunnusta eli on työn suorittaja tai Y-tunnuksella toimiva yritys.
• Palvelun käyttö edellyttää KukaTekee toimijalta tunnusten luomista https://kukatekee.fi-internetsivulla, johon KukaTekee toimija täyttää tarvittavat tiedot.
• Palveluntuottajalla on oikeus poistaa rekisteröitynyt käyttäjä, jos hän rikkoo näitä käyttöehtoja tai toimii vastoin Suomen lainsäädäntöä. Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa ilmoittaa rikkomuksesta ja antaa henkilön tiedot viranomaisille.
• Palvelunkäyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Palvelunkäyttäjä vastaa kaikkien antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ylläpitämään omia tietojaan KukaTekee -palvelussa siten, että ne ovat aina ajan tasalla.
• Palveluntuottaja ei vastaa miltään osin palvelunkäyttäjän työsuoritukseen liittyvistä vastuista, vahingoista tai muista velvoitteista. Vastuilla, vahingoilla ja velvoitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa palvelunkäyttäjän työsuorituksen aikana tai sen jälkeen ilmeneviä virheitä, puutteita tai viivästyksiä. Palveluntuottajan on sovittava työsuoritusta koskevat erimielisyydet suoraan kulloisenkin Toimeksiantajan kanssa. Palvelunkäyttäjän tulee huolehtia siitä, että Toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia palveluntuottajan asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.
• Mikäli palveluntuottajalla on tämän sopimuksen ehtojen mukaisesti saatavaa palvelunkäyttäjältä, on palveluntuottajalla tarvittaessa oikeus irtisanoa palvelunkäyttäjän sopimus.
• Palveluntuottaja huolehtii KukaTekee -palvelua käyttävien tietosuojasta ja teknisestä suojaamisesta voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Nämä sisältyvät KukaTekee -palvelun tietosuojaselosteeseen. Tietosuojaseloste on luettavissa kokonaisuudessaan: https://kukatekee.fi/tietosuojaseloste/ -osoitteessa. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa Tietosuojaselostetta tarvittaessa, josta palveluntuottaja tiedottaa hyvissä ajoin ennen muutosta palvelunkäyttäjää. Palvelunkäyttäjä hyväksyy tietosuojaselosteen muutokset jatkamalla palvelun käyttämistä.
• Palveluntuottajalla on aina oikeus ilman palvelunkäyttäjän suostumusta siirtää KukaTekee palvelu ja kaikki tai osa näiden käyttöehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannelle osapuolelle.
• Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki näitä käyttöehtoja koskevat riidat, kiistat ja vaatimukset pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli riitaa ei saada sovittua, asia käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa suomen kielellä. Osapuolten välisessä riitatilanteessa palveluntuottajan vastuut rajoittuvat palvelunkäyttäjältä veloitettuun palvelumaksuun.

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

Nämä käyttöehdot palvelunkäyttäjä hyväksyy rekisteröitymällä KukaTekee -palveluun ja käyttämällä KukaTekee -palvelua. Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa käyttöehtoja tarvittaessa, josta palveluntuottajan on tiedotettava hyvissä ajoin ennen muutosta palvelunkäyttäjää. Palvelunkäyttäjä hyväksyy Käyttöehtojen muutokset jatkamalla KukaTekee -palvelun käyttämistä.

Julkaistu 31.3.2021